Algemene voorwaarden betalings- en leveringsvoorwaarden

Van:  Webshop Fashion Safety Products
Onderdeel van:

hierna te noemen: Mats.

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Mats: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Mats Arbo Plus Bedrijfsschoenen
  • niet-consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
  • koper: niet-consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen MATS en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MATS voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes, aanbiedingen, opdrachten

 1. Offertes van MATS zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.
 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is MATS niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte.
 3. In offertes van door MATS genoemde levertijden en andere voor door MATS te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
 4. Door MATS opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en servicekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
 5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 6. MATS is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Levering

 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de 'Incoterms' is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
 2. De opgegeven levertijden en termijnen voor uitvoering van diensten zullen nimmer zijn de beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd zullen wij eerst in verzuim geraken na schriftelijke ingebrekestelling. Wij zijn gerechtigd een order in gedeelten te leveren welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
 3. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5. Levertijd

 1. De door MATS opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
 2. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en MATS een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 3. De door MATS opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen

Artikel 7. Technische eisen enz.

 1. Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is MATS er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
 2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 8. Monsters, modellen en voorbeelden

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen MATS en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
  • indien na het sluiten van de overeenkomst aan MATS omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  • indien MATS de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.
  • In genoemde gevallen is MATS bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van MATS schadevergoeding te vorderen.
 2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan MATS zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is MATS bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10. Garantie / Klachten

 1. MATS garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering.
  • De garantie geldt niet voor gebruikersschade en/of slijtage, wat niet onder productie fouten valt.
  • Retourneren van producten waarbij zich na aankoop een productiefout heeft voorgedaan is mogelijk indien deze producten compleet worden geretourneerd en de productiefout door MATS wordt geconstateerd. De koper dient voor het retourneren te overleggen met MATS en schriftelijk de reclamatie te omschrijven. Deze omschrijving dient bijgevoegd te worden bij de retourgoederen.
 2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak.
  • MATS kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
 3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
 4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan, dat verzorgingsproducten geschikt moeten zijn voor geleverde materialen en dat materialen met natuurlijke eigenschappen, indien deze vochtig worden, op natuurlijke wijze moeten kunnen drogen, dus niet extra verwarmen.
 5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door MATS geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met MATS gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
 2. De door MATS geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 3. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan MATS dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin MATS haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van MATS zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 6. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken.
  Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  • of de juiste zaken zijn geleverd;
  • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomene;
  • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 4 dagen na factuurdatum schriftelijk aan gebruiker te melden.
 3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 4 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan MATS
 4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan MATS worden geretourneerd.
 6. Klachten/ bezwaren over facturen dienen 14 dagen voor de uiterste betalingsdatum aan MATS in kennis worden gesteld

Artikel 13. Prijs/Prijsverhoging

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
  • in Euro's
  • exclusief BTW
  • op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden
  • exclusief transportkosten
  • af fabriek
 2. Indien MATS met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is MATS niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
 3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14. Emballage

Artikel 15. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door MATS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Verrekening door de wederpartij / koper is niet toegestaan tenzij wij de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk hebben erkend.
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens MATS onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16. Incassokosten

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
  • over de eerste F 6.500,00: 15%
  • over het meerdere tot F 13.000,00: 10%
  • over het meerdere tot F 32.500,00: 8%
  • over het meerdere tot F 130.000,00: 5%
  • over het meerdere: 3%
 2. Indien MATS aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17. Aansprakelijkheid

Artikel 18. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MATS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MATS niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van MATS daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van MATS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MATS niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 3. Indien MATS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 19. Faillissement

 1. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in het verzuim te zijn en zijn wij naar onze keuze gerechtigd, zonder enige verplichtingen tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling, of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Wij zijn in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het ons toekomende te vorderen.

Artikel 20. Geschillenbeslechting

 1. De rechter in de woonplaats van MATS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft MATS het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21. Toepasselijk recht 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MATS partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of
             indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het                      
             Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 1. De rechter in de vestigingsplaats van MATS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft MATS het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Als contacttaal kan er gekozen worden voor Nederlands, Duits en Engels.

 

Artikel  22. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden